Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DOTYCZĄCA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ

https://talks.effie.pl/

§ 1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (dalej zwane: „SAR”) danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej https://talks.effie.pl/ (dalej zwanych: „Użytkownikami” i „Stroną”).

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO SAR przekazuje Użytkownikom następujące informacje z zakresu ochrony danych osobowych:

I Administrator:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej -prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000177032.

II Cele, kategorie danych osobowych i podstawy przetwarzania:

SAR przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:

 1. zarządzanie Stroną,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i Użytkowników,
 3. prowadzenie analiz statystycznych,
 4. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do SAR lub informowania o zagrożeniach dla prywatności.

Dodatkowo po wyrażeniu przez Użytkownika zgody (tj. odznaczeniu stosownego checkbox’a) SAR przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach:

 1. realizacji rejestracji na wydarzenie Effie Talks za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysyłania powiadomień, informacji i materiałów o tym wydarzeniu oraz umożliwienia udziału w wydarzeniu,
 2. marketingowych, w tym w celu informowania Użytkowników o realizowanych przez SAR projektach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mailowy, miejsce zatrudnienia, stanowisko, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy, numer IP, lokalizacja, odwiedzane strony internetowe (zainteresowania). Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

III Zabezpieczenie danych osobowych:

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników SAR wdrożyła techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem, utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań.

IV Współadministrowanie i odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym na Effie Talks są przetwarzane wspólnie z MCCANN WORLDGROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: MCCANN) z siedzibą w Warszawie 02-677, przy ul. Cybernetyki 19. SAR i MCCANN wspólnie przetwarzają dane osobowe osoby zgłaszającej się na Effie Talks, takie jak imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mailowy, numer telefonu w celu realizacji zgłoszenia. Informacja dotycząca „Umowy o współadministrowanie danymi osobowymi” zawartej pomiędzy SAR a MCCANN jest dostępna na żądanie zgłoszone na adres: rodo@sar.org.pl
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez SAR podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W ramach swojej działalności SAR powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów. Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V Okres przechowywania danych:

Nie ma jednolitego limitu czasowego przetwarzania danych osobowych. SAR będzie przetwarzać dane osobowe przez następujący czas:

 1. analizy aktywności na Stronie i prowadzenia analiz statystycznych – do chwili utraty przez nie przydatności dla SAR,
 2. zarządzania Stroną – do czasu utraty przydatności tych danych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa Strony i Użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych,
 4. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do SAR lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 5. dla celów marketingowych – do czasu cofnięcia zgody co może nastąpić w dowolnym momencie osobiście w siedzibie SAR, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: rodo@sar.org.pl, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. realizacji zgłoszenia (rejestracji online) na wydarzenie Effie Talks – do czasu zrealizowania wydarzenia i zamknięcia rozliczeń z nim związanych, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody i wycofania się ze zgłoszenia na wydarzenie przez Użytkownika.

VI Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługuje:

 1. Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych.
 2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych).
 3. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważają, że SAR nie ma prawa ich przetwarzać.
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważają, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, a przy tym nie chcą, żeby SAR je usunęło, bo są im potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli SAR wykaże, że jego uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia Użytkownika lub że jego dane są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkownika.
 6. Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które zostały dostarczone SAR na podstawie zgody lub umowy. Można je otrzymać w ustrukturowanym formacie (np. xml) albo można je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 7. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.
 8. W przypadku, gdy dane są przetwarzane przez SAR na podstawie zgody, wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji danego celu. Zgodę można cofnąć w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez SAR tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca taką możliwość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie SAR, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: rodo@sar.org.pl. W przypadku zgłoszenia osobistego w siedzibie SAR można skorzystać z gotowego formularza dostępnego na recepcji. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez SAR. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez SAR, SAR informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia.

§ 3. Pliki cookies

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej w domenie https://talks.effie.pl/ Użytkownik akceptuje poprzez aktywację przycisku „Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) danych informatycznych (plików cookies), które są plikami umożliwiającymi m.in. rozpoznanie urządzenia, zachowanie ustawień i preferencji przeglądania oraz sporządzanie statystyk (np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę).
 2. Jeśli Użytkownik nie wyraża na powyższe zgody, Użytkownik powinien aktywować przycisk „Odrzuć”.
 3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich nie działałaby prawidłowo). Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 4. W dowolnym momencie Użytkownik może cofnąć swoją zgodę np. blokując pliki cookies w przeglądarce. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek Użytkownik może sprawdzić, czy na jego urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową https://talks.effie.pl/ lub inne strony.
 5. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej, a jej część może być dla Użytkownika niewidoczna. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znaleźć można pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/
 6. SAR wykorzystuje zarówno pliki cookies własne jak i pochodzące od osób trzecich. Pliki cookies nigdy nie zawierają wirusów.
 7. Zawarte w plikach cookies informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a SAR nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Użytkowników. SAR może ewentualnie udostępniać podmiotom trzecim informacje na temat tego, jak Użytkownik używa strony internetowej, jaka jest jego lokalizacja.
 8. Pliki cookies Google Analytics, zbierające takie dane jak historia przeglądania i aktywności użytkownika, przechowywane są przez okres 26 miesięcy. Pliki cookies Adobe Analytics przechowywane są przez 2 lata.